Feministická výzva slovenskej dráme

Prenikanie feminizmu do slovenskej drámy a divadla je dlhodobý proces, ktorý úzko súvisí s demokratizáciou spoločnosti po roku 1989. Iniciačnú úlohu tu zohral feministický kultúrny časopis Aspekt. Svojou intenzívnou vzdelávacou a edičnou činnosťou ovplyvnil postoj slovenskej spoločnosti k rodovej problematike. Feministickou výzvou pre slovenské divadlo sa stala hra spoluzakladateľky Aspektu Jany Juráňovej Misky strieborné, nádoby výborné (1997).
Autorka ako prvá vniesla do slovenskej dramatiky jasne formulovaný feministický diskurz, ktorý sa začal intenzívnejšie presadzovať až po roku 2000. Hra Misky strieborné... vyrastá z kontextu spoločensko-kultúrneho pôsobenia a tvorivých skúseností autorky. Juráňová originálnym spôsobom uplatnila feministické inšpirácie ako prostriedok demýtizácie štúrovského pokolenia národných dejateľov. Prostredníctvom montáže historických dokumentov a rekonštrukcie života tzv. štúrovských žien poukázala na patriarchálne stereotypy v myslení a konaní štúrovcov.
Existuje súvzťažnosť medzi prvou slovenskou feministickou hrou a hrou klasičky západoeurópskeho feministického divadla Caryl Churchillovej Top girls z roku 1982. Hra Misky strieborné... predbehla svoju dobu a doteraz si hľadá svoje miesto v repertoári slovenských profesionálnych divadiel.

Prečítajte si celú štúdiu, ktorá vyšla v časpise Slovenské divadlo. Revue dramatických umení 3/2011.

Ako citovať tento článok:

red. Feministická výzva slovenskej dráme In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 11/05/2012. Získané 23/05/2024 - 17:21. Dostupné na http://aspekt.sk/node/883