Rodová perspektíva v ekonómii

3,50 €
feminizmus, Aspekt, rod, ekonómia
Aspekty mocenských vzťahov
feminizmus, Aspekt, rod, ekonómia
Editorka: 
Jana Cviková

Názov v poradí štrnástej publikácie z radu Aspekty sa vzťahuje na prvý seminár na Slovensku venovaný rodovej perspektíve v ekonómii, ktorý spoločne usporiadali zastúpenie Friedrich Ebert Stiftung v Bratislave a ASPEKT v spolupráci so zastúpením nadácie Heinrich Böll Stiftung vo Varšave. V tomto zborníku prinášame súbor analýz, ktoré vychádzajú z príspevkov prednesených na seminári a rôznymi spôsobmi sa pokúšajú prelomiť „strategické mlčanie" na tému rodových vzťahov v ekonómii.

„Rod pritom chápem ako sociálnu konštrukciu ukotvenú v politicko-ekonomickom štruktúrnom kontexte. Rodové vzťahy sú mocenskými vzťahmi. Prelínajú sa celou spoločnosťou, sú zasadené do ekonómie a ekonómia ich reprodukuje."
Gabriele Michalitsch

„Kritické konfrontácie žien s neoliberálnou ekonómiou v predchádzajúcom desaťročí zlomili dvojaký mýtus: jednak mýtus rodovej neutrality makroekonómie, jednak ten, že makroekonómia je výlučne expertným terénom."
Christa Wichterich

 

Obsah

Jana Cviková: Editoriál

Gabriele Michalitsch
Trh a moc

Ekonomické (re)produkovanie rodovej nerovnosti

1 Ekonomické rodové hierarchie
2 Mechanizmy ekonomickej rodovej reprodukcie
3 Feministická ekonomická politika
4 Ekonomická politika a ekonomická teória

Anna Zachorowska-Mazurkiewicz
Starostlivosť a ekonomika

Koncept starostlivosti v ekonomickom myslení

1 Konceptualizácia starostlivosti
2 Konvenčné prístupy k starostlivosti v ekonomickom
myslení
3 Feministická ekonómia a starostlivosť
4 Záver

Daniel Gerbery
Starostlivosť o deti a trh práce

Súvislosti rodovo podmienenej komodifikácie pracovnej sily

1 Teoretické rámcovanie analýzy
2 Starostlivosť o deti v predškolskom veku: inštitucionálne
rámce
3 Starostlivosť o deti v predškolskom veku: empirický obraz
4 Muži a ženy na trhu práce: hľadanie súvislostí
5 Záver

Jarmila Filadelfiová
Ženy a muži v práci a v rodine

Prečo je užitočná rodová perspektíva v ekonómii

1 O prieniku rodovej perspektívy do ekonómie
2 Reprodukcia, produkcia a ich rodová deľba na Slovensku
3 Záverečné zhrnutie

Oľga Pietruchová
Rodová skúsenosť s krízou

Príklady z krajín strednej Európy

1 Špecifiká strednej Európy
2 Rodový rozmer krízy
3 Poučenie z krízového vývoja?
4 Závery

O autorkách a autorovi

Namiesto záveru: rozhovor nad príspevkami
do publikácie Rodová perspektíva v ekonómii
Zhovárajú sa filozofka Ľubica Kobová, politológ a ekonóm Ivan Lesay a editorka publikácie Jana Cviková

 

Number of pages: 
158
ISBN číslo: 
ISBN 978-80-85549-91-1 (2010)
Common Price: 
4.00 €
Price in ASPEKT: 
3.50 €
Celá kniha na stiahnutie: