Mikuláškin balíček Nebudeme ticho!

12 požiadaviek a princípov pre spravodlivú queer feministickú spoločnosť

V decembri 2022 uplynuli štyri roky od prvého protestu, ktorým sme sa pod heslom Nebudeme ticho! postavili proti snahám obmedzovať prístup k bezpečnej a legálnej interrupcii na Slovensku. Ani vo sne nám vtedy nenapadlo, že v nasledujúcich rokoch budeme musieť pravidelne reagovať na legislatívne snahy, ktorých cieľom je obmedziť prístup k umelému prerušeniu tehotenstva a že sa budeme usilovať aspoň o zachovanie stavu, ktorý zďaleka nie je ideálny. 

Tie štyri roky neboli len rokmi protestov. Boli to roky, počas ktorých sme sa spolu snažili formovať predstavy o solidárnej a spravodlivej spoločnosti. Vytvárať vzťahy, väzby, spolupráce, spojenectvá, komunity a priateľstvá. Pretože vieme, že zápas za reprodukčnú spravodlivosť je zápasom nás všetkých, je zápasom za spravodlivú spoločnosť.

Preto sme dali dokopy súbor požiadaviek a princípov, ktoré prepájajú naše boje s každodennosťou, teda s vykorisťujúcimi systémami patriarchátu, kapitalizmu, sexizmu, rasizmu či kvírfóbie. Týchto 12 požiadaviek a princípov pre queer feministickú spoločnosť odznelo na pochode Nebudeme ticho! 3. decembra 2022 v Bratislave. Pribalili sme ich do Mikuláškinho balíčka, ktorý sme položili pred prezidentský palác, a svoju cestu si nájdu aj do parlamentu.

 

1. Dostupné bývanie

Na Slovensku je dlhodobo nedostatok cenovo dostupného bývania a neexistujú nástroje, ktoré by situáciu strategicky riešili. Na sociálne byty sa čaká roky, v chudobných domácnostiach býva spolu veľa ľudí, mladí ľudia bývajú dlho s rodičmi, vysoký podiel ľudí sa po strate domova už nikdy nedostane k samostatnému bývaniu. Čoraz viac ľudí je pritom ohrozených stratou domova, pretože výdavky na bývanie nielenže dlhodobo predstavujú veľkú finančnú záťaž, ale teraz sa zásadne zvyšujú. Dostupné bývanie pre všetkých je nevyhnutnou podmienkou dôstojného života a života v spravodlivej spoločnosti.

2. Zabezpečenie dostatočnej podpory príjmu

Asi 660 tisíc ľudí na Slovensku žije na hranici chudoby. Každý tretí rodič, čo vychováva deti samostatne, sa stretáva s materiálnymi problémami a spoločenským vylúčením. V 90 % prípadov ide o ženy. Chudobou sú ohrozené aj rodiny, ktoré majú malé deti alebo viac detí. Riešenie prehlbujúcej sa sociálnej nerovnosti a zaistenie dostatočnej životnej úrovne pre všetkých ľudí si vyžaduje prerozdeľovanie spoločenského bohatstva a univerzálnu materiálnu podporu rodín, ako aj jednotlivkýň a jednotlivcov.

3. Dôstojné mzdy

Ani platená práca neprináša materiálnu istotu – 6,7 % ľudí, ktorí majú platenú prácu, žije na hranici príjmovej chudoby. Zlé spoločenské postavenie a nízke platové ohodnotenie má pritom často práca, ktorá je pre spoločnosť nevyhnutná – starostlivosť, teda práca, ktorú najviac vykonávajú ženy. A tak práca zdravotných sestier, ošetrovateliek, opatrovateliek či učiteliek môže byť cestou k chudobe a strate bývania. Napríklad čistý príjem učiteliek v materských školách je okolo 860 eur. Pracovníčky a pracovníci v školských stravovacích zariadeniach zarobia ešte menej – približne 600 eur v čistom. Celkovo ženy zarábajú v priemere o 275 eur menej ako muži. To sa premieta aj do ich dôchodkov, ktoré majú nižšie o takmer 100 eur.

4. Dôstojné pracovné podmienky

Platená práca na Slovensku je čoraz častejšie krátkodobá, neistá, nepravidelná alebo na hrane zákona. Stretávame sa s dohodami a opakovanými zmluvami na dobu určitú, s nútenou prácou na živnosť aj s nedodržiavaním pracovného času, neplatenými nadčasmi, nútenými či nevybranými dovolenkami. Nedôstojné pracovné podmienky sú súčasťou kľúčových odvetví štátu: napríklad zlé pracovné podmienky zdravotných sestier ohrozujú celý systém zdravotníctva, a tým nás všetkých. Vysoký počet pacientok a pacientov na 1 zdravotnú sestru, znižovanie pracovných úväzkov či znevažovanie práce zdravotných sestier prispieva k tomu, že takmer 20 rokov trvá exodus z tejto profesie.

5. Starostlivosť ako súčasť systému

Okrem toho, že prácu starostlivosti treba dostatočne finančne ohodnotiť, musí jej spoločnosť poskytovať aj primerané uznanie. Zo starostlivosti môžeme urobiť každodennú prax, môže sa stať súčasťou systému, v ktorom sa poskytovanie aj prijímanie starostlivosti bude týkať nás všetkých a starostlivá práca nebude predovšetkým na pleciach žien, od ktorých sa očakáva ako samozrejmosť. Starostlivosť je nevyhnutná, ale aj úmorná a politická. Čím menej bude starostlivosť individualizovaná a čím viac budeme tvoriť starostlivé komunity, tým viac radosti a menej záťaže by mohla znamenať. 

6. Dostupné a kvalitné vzdelávanie

Veľa sa hovorí o reformách a zlepšovaní vzdelávania. Lenže kvalitné vzdelávanie možno zabezpečiť len vtedy, keď sa bude prihliadať aj na podmienky práce učiteliek a učiteľov. Učiteľské povolanie je náročné a podľa výskumov takmer štvrtina učiteliek a učiteľov na Slovensku priznáva, že zamestnanie veľmi alebo dosť negatívne vplýva na ich duševné zdravie. Situácia sa ešte zhoršila s pandémiou, ktorá učiteľkám a učiteľom spôsobila vyčerpanosť a úzkosť z práce.

7. Strava pre deti v škôlkach a školách

Dotácie na stravu sa v súčasnosti prideľujú podľa príliš úzko nastavených kritérií. Aj keď sa zohľadnili presnejšie kritériá vychádzajúce z medzinárodných prístupov, tak dotácie pokryli v roku 2018 asi polovicu detí, ktoré sú reálne ohrozené chudobou – to znamená o niečo viac ako 50 000 detí. Lenže vieme, že chudobou je ohrozené každé šieste dieťa na Slovensku. A vieme aj to, že jesť potrebujú všetky deti.

8. Vzdelávanie a výchova s rešpektom voči deťom a dospievajúcim

Deti si tiež zaslúžia, aby sme ich rešpektovali ako plnohodnotné bytosti. Aby sa cítili bezpečne a aby v domácnosti, v ktorej vyrastajú, v škole či kdekoľvek inde nezažívali traumatické zážitky. A naopak, nezaslúžia si vyrastať v spoločnosti založenej na rodových stereotypoch, ktorá ich chápe a vychováva hlavne ako budúcu pracovnú silu využívanú na udržanie neudržateľného rastu či prostriedok na zachovanie národa.

9. Rešpekt voči mimoľudskému svetu

Súčasný systém vykorisťuje v mene zisku tak ľudí, ako aj prírodu. Spravodlivá queer feministická spoločnosť nevníma mimoľudský svet ako zdroj a prostriedok ekonomického rastu, ale rešpektuje jeho vnútornú hodnotu a stará sa oň.

10. Život bez násilia v domácnostiach a vo vzťahoch

Až 23 % žien zažije počas svojho života fyzické alebo sexuálne násilie zo strany svojho partnera. 260 tisíc žien sa v období jedného roka obáva ísť domov z dôvodu, čo by sa mohlo stať. V rokoch 2010 – 2019 bolo zavraždených alebo zabitých 285 žien, z toho 61 svojimi manželmi alebo partnermi. Ucelený a konkrétny postup, ako riešiť násilie páchané na ženách prináša Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a boji proti nemu. Slovensko ho zatiaľ odmieta napĺňať kvôli akémusi nezmyselnému konzervatívnemu boju. Pre život bez násilia je nevyhnutné zaviesť princípy tohto dohovoru do praxe.

11. Život bez rodovo a rasovo podmieneného násilia

Každá tretia žena na Slovensku zažije fyzické alebo sexuálne násilie. Podľa dát zbieraných ešte pred teroristickým útokom na Zámockej ulici polovica LGBTIQ+ ľudí na Slovensku za posledný rok zažila diskrimináciu alebo obťažovanie. Inštitucionalizovaný rasizmus spôsobuje vylúčenie rómskych komunít, segregáciu rómskych detí vo vzdelávaní či diskrimináciu v zdravotníckych službách. Inakosť v rôznych formách predstavuje riziko, že sa stanete obeťou násilia. Všetci ľudia bez rozdielu sa musia v spoločnosti cítiť bezpečne, preto je nevyhnutné odstrániť rôzne formy rodovo a rasovo podmieneného násilia.

12. Sexuálna a reprodukčná spravodlivosť

Za uplynulé 4 roky bolo do parlamentu predložených viac ako 20 legislatívnych návrhov, ktoré mali sťažiť prístup k bezpečnej a legálnej interrupcii alebo ju úplne zakázať. A pritom sme na míle vzdialené od sexuálnej a reprodukčnej spravodlivosti. Potrebujeme kvalitnú sexuálnu výchovu na školách a rodovo citlivé vzdelávanie. Bezplatnú antikoncepciu. Bezplatnú a dostupnú medikamentóznu interrupciu. Dôstojnú pôrodnú starostlivosť. Odškodnenie rómskych žien, ktoré boli násilne sterilizované. Koniec diskriminácie rómskych žien v pôrodnej a vôbec celkovej zdravotnej starostlivosti. Pre trans ľudí bezpečný prístup k medicínskej aj právnej tranzícii bez nutnosti zákrokov, ktoré si neprajú. Možnosť uzavrieť manželstvo, adoptovať a vychovávať deti pre páry rovnakého rodu či pohlavia. Zákaz vykonávania tzv. normalizačných operácií na intersexuálnych deťoch a mladých ľuďoch.

Ako citovať tento článok:

red. Mikuláškin balíček Nebudeme ticho! In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 05/12/2022. Získané 17/07/2024 - 13:39. Dostupné na http://aspekt.sk/node/3491