Hromadná pripomienka na ochranu tehotných žien

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predložilo 8. 3. 2011 návrh tzv. veľkej novely Zákonníka práce do medzirezortného pripomienkového konania.

Občianske združenia Občan, demokracia a zodpovednosť, Možnosť voľby a ASPEKT spolu s ďalšími 22 organizáciami pripomienkovali už návrh malej novely Zákonníka práce v októbri 2010. Ministerstvo vtedy ich pripomienky presunulo do veľkej novely.

Podporte hromadnú pripomienku k veľkej novele Zákonníka práce.

CIEĽ:

* ochrániť tehotné ženy pred diskriminačným prepúšťaním z práce v skúšobnej dobe

* umožniť všetkým rodičkám prevoz do pôrodnice a naspäť blízkou osobou

AKO:

* Jednotlivci, jednotlivkyne: Svoju podporu vyjadríte vyplnením podpisového formulára TU.

* Organizácie: Zašlite stručný e-mail na adresu trubiniova@oad.sk.

TERMÍN:

Najneskôr do pondelka 28. 3. 2011 do 14.00 hod.

TEXT hromadnej pripomienky:

Hromadná pripomienka verejnosti k návrhu zákona z ... 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Jozef Mihál
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4, 816 43 Bratislava

V Bratislave 16. marca 2011

V súlade s čl. 14 Legislatívnych pravidiel vlády SR, schválených vládou SR dňa 25. 5. 2010, týmto predkladáme hromadnú pripomienku k návrhu zákona z ... 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorý bol dňa 8. 3. 2011 predložený ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny SR na medzirezortné pripomienkové konanie (rezortné číslo 5866/2011-II/1). Materiál je dostupný na Portáli právnych predpisov.

Obidve nižšie uvedené pripomienky majú zásadný charakter.

V návrhu zákona MPSVR zo dňa 8. 3. 2011 navrhujeme tieto konkrétne zmeny:

1. Bod 42 návrhu zákona znie nasledovne:

„V § 72 ods. 1 a 2 znejú:

  1. V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ, ako aj zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Pri skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou, ktoré sa môže udiať len výnimočne a len z riadne opodstatnených dôvodov nesúvisiacich s  tehotenstvom alebo materstvom, je zamestnávateľ povinný písomne uviesť dôvody skončenia pracovného pomeru, inak je skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe neplatné.
  2. Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť. Táto lehota sa vzťahuje aj na písomné uvedenie dôvodov skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou zo strany zamestnávateľa v zmysle ods. 1."

Legislatívnu zmenu, ktorá vo vyššie uvedenom duchu zakazuje prepúšťanie tehotných zamestnankýň, zamestnankýň do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacich zamestnankýň v skúšobnej dobe požadujeme taktiež zakomponovať do všetkých ďalších relevantných právnych predpisov, ktoré upravujú pracovnoprávne vzťahy a vzťahy upravujúce služobné pomery štátnych zamestnankýň so skúšobnou dobou (napríklad zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe, zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície, zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore).

2. Bod 86 návrhu zákona znie nasledovne:

„V § 141 ods. 2 písmeno b) znie:

„b) (na)porodenie dieťaťa zamestnancovi blízkou osobou zamestnanca; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na prevoz (matky dieťaťa) rodičky do zdravotníckeho zariadenia a späť a na účasť pri pôrode".

Hromadnú pripomienku predkladajú:

Občan, demokracia a zodpovednosť
OZ Možnosť voľby
ASPEKT

Na zastupovanie verejnosti v rozporovom konaní sú oprávnené tieto osoby:

Viac na diskriminacia.sk.

Ako citovať tento článok:

red. Hromadná pripomienka na ochranu tehotných žien In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 16/03/2011. Získané 25/07/2024 - 19:03. Dostupné na http://aspekt.sk/node/553