O migrantkách a migrantoch v knižnici ASPEKTU

Otázku pracovnej migrácie nastoľuje aj najnovšia odborná publikácia Knižnej edície ASPEKT Feministky hovoria o práci. Ako sa ženy stávajú subjektmi kapitalizmu (2015), ktorú edične zostavila Ľubica Kobová. V kapitole autorky Martiny Sekulovej sa dočítate o pracovných skúsenostiach a podmienkach žien zo Slovenska, ktoré pracujú ako opatrovateľky senioriek a seniorov v Rakúsku.

Problematikou migrácie, ako aj životnými skúsenosťami migrantiek a migrantov na Slovensku sa v posledných rokoch zaoberali predovšetkým Inštitút pre verejné otázky a Centrum pre výskum etnicity a kultúry. V minulom roku spolu vydali publikáciu Migranti v meste: Prítomní a (ne)viditeľní. Publikácia, do ktorej autorsky prispeli Miroslava Hlinčíková, Alena Chudžíková, Elena Gallová Kriglerová a Martina Sekulová, zhŕňa výsledky prípadových štúdií skúmajúcich život migrantov a migrantiek v troch mestách na Slovensku – v Senci, Prievidzi a Bratislave. Publikácia je voľne dostupná aj na internete.

Publikácia Migranti na slovenskom trhu práce: Problémy a perspektívy sa zaoberá ekonomickými aspektmi migrácie a integrácie migrantiek a migrantov. Autorky Jarmila Filadelfiová, Oľga Gyárfášová, Miroslava Hlinčíková a Martina Sekulová sledujú najnovšie trendy vývoja medzinárodnej migrácie a približujú pozitíva i nedostatky vo výskumnom a štatistickom pokrytí tejto témy. Knihu nájdete aj na internete.

Kniha Jarmily Filadelfiovej a Martiny Sekulovej Migrantky medzi nami: Rodinné a rodové aspekty integrácie zhŕňa teoretické a metodologické východiská rodovo orientovaného výskumu migrácie, analyzuje bohatý empirický materiál získaný na základe hĺbkových rozhovorov s migrantkami z tretích krajín žijúcimi na Slovensku a v záverečnej časti ponúka expertný pohľad na migráciu žien na Slovensko. Kniha je voľne dostupná na internete

 

Okrem týchto publikácií nájdete v knižnici ASPEKTU aj ďalšie tituly, z ktorých sme pre vás vybrali:

Dráľ, Peter (ed.): Migrácia ako emócia: Multikultúrna zbierka esejí, aj o „nás“. Bratislava: Nadácia Milana Šimečku 2009.

Habinger, Gabriele (ed.): Frauen im Fremdland: Bildungsarbeit, Beratung und Psychoterapie mit Migrantinnen. Wien: Promedia 1995.

Mistrík, Erich a kol.: Multikultúrna výchova v škole: Ako reagovať na kultúrnu rôznorodosť. Bratislava: Nadácia otvorenej spoločnosti  2008.

Mohanty, Chandra Talpade: Feminism without Borders: Decolonizing Theory, Practicing Solidarity. North Carolina: Duke University Press 2003.

Pajnik, Mojca a kol.: Immigrants, Who Are You? Research on Immigrants in Slovenia. Ljubljana: Mirovni Inštitut 2001.

Porubänová, Sylvia – Podlesná, Helena: Imigračný fenomén v kontexte sociálnej inklúzie. Bratislava: Stredisko pre štúdium práce a rodiny 2005.

Singer, Debora (ed.): Asylum is not gender neutral: Protecting women seeking asylum – A practical advocacy guide. Brussels: UNHCR Regional Representation 2007.

Šoltésová, Katarína (ed.): Kultúra ako emócia: Multikultúrna zbierka esejí, nielen o „nás“. Bratislava: Nadácia Milana Šimečku 2006.

Uremović, Olga – Oerter, Gundula (eds.): Frauen zwischen Grenzen: Rassismus und Nationalismus in der feministischen Diskussion. Frankfurt am Main – New York: Campus Verlag 1994.

Vuilleumier, Marc: Immigrants and Refugees in Switzerland: An Outline History. Zürich: Pro Helvetia 1989.

Wing, Adrien Katherine (ed.): Global Critical Race Feminism: An International Reader. New York – London: New York UP 2000.