Správa o činnosti ASPEKTU za rok 2011

Rok 2011 bol 18. rokom oficiálnej existencie feministickej organizácie ASPEKT. Tak ako v minulých rokoch spravovali sme webovú stránku www.aspekt.sk, v roku 2011 sme však tejto činnosti venovali oveľa viac kapacít, keďže sme v prvom štvrťroku začali pripravovať novú webovú stránku ASPEKTU (grafické podklady, postupná technická realizácia, manuálne nahodenie textov, ktoré boli od 1. 1. 2011 zverejnené na predchádzajúcej stránke ASPEKTU (v súčasnosti dostupná na: archiv.aspekt.sk). Napriek intenzívnej spolupráci na grafickej podobe a na technických detailoch, ako aj tomu, že sme venovali tejto práci veľmi veľa času a energie, sa nám vzhľadom na zlyhanie odborného personálu nepodarilo túto činnosť dokončiť v roku 2011. Paralelne s technickou prípravou novej webovej stránky sme písali, editovali a jazykovo upravovali texty, ktoré sme priebežne publikovali. Nové technické zabezpečenie webstránky nám umožní publikovať viac zvukových a audiovizuálnych záznamov (niektoré z nich sú už tiež pripravené na vydanie) a má zlepšiť prehľadnosť webovej stránky, ktorá slúži ako informačný zdroj pre študentky a študentov, ľudí z prostredia feministických a ľudskoprávnych organizácií, ako aj širokú verejnosť.

O novinkách na webovej stránke ASPEKTU, aktuálnych a zaujímavých informáciách z oblasti rodovej rovnosti a feminizmov sme informovali prostredníctvom bulletinu Aspektovské ňjúvinky (4 x), ktorý sme posielali na približne 600 mailových adries. Bulletin, upravený pre potreby špecifickej cieľovej skupiny – pedagogické pracovníčky a pracovníci, organizácie, odborníci a odborníčky venujúce sa vzdelávaniu – sme v roku 2011 rozposielali na adresár obsahujúci približne 1500 kontaktov, ktoré sme priebežne aktualizovali a dopĺňali. Archív informačných bulletinov je prístupný na webovej stránke ASPEKTU a archív upravených bulletinov je prístupný na webovej stránke ruzovyamodrysvet.sk.

V roku 2011 sme spolupracovali s viacerými organizáciami na Slovensku i v zahraničí. Na Slovensku sme rozvíjali spoluprácu napríklad s organizáciami Možnosť voľby, Občan, demokracia a zodpovednosť (spolupráca s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, s Radou vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť). Na webovej stránke sme zverejnili Otvorený list k návrhu noviel zákona o rodičovskom príspevku a zákona o príspevku pri narodení dieťaťa (23. 6. 2011) a Otvorený list členkám a členom vlády NR SR o pripravovaných koncepčných zmenách v regionálnom školstve (24. 6. 2011), ku ktorým sa pripojila aj ASPEKT.

V apríli sme s nadáciou Friedrich Ebert Stiftung, s ktorou dlhodobo spolupracujeme, a internetovým portálom JeToTak.sk zorganizovali podujatie Rodová perspektíva v ekonómii, na ktorom diskutovali: sociológ Daniel Gerbery, filozofka Ľubica Kobová, politológ a ekonóm Ivan Lesay a rodová expertka Oľga Pietruchová. Východiskom diskusie bola publikácia Rodová perspektíva v ekonómii. Aspekty mocenských vzťahov (ASPEKT a FES, 2010) a cieľom podujatia bolo prelomiť „strategické mlčanie“ na tému rodových vzťahov v ekonómii a upriamiť pozornosť na alternatívne ekonomické uvažovanie, okrem iného na základe aktuálnych skúseností s finančnou a hospodárskou krízou. Prezentácia kníh o rodovej perspektíve v ekonómii, ktorú na stretnutí predniesla Jana Cviková, je prístupná na webovej stránke ASPEKTU a video z podujatia je k dispozícii Tvjetotak.

Aj v roku 2011 sme pokračovali v dlhodobej spolupráci s nadáciou Heinrich Böll Stiftung. V tomto roku sme zrealizovali projekt s názvom „Women Doing Politics“, v rámci ktorého sme vydali publikáciu Politiky a političky. Aspekty politickej subjektivity žien. Celé znenie publikácie je zverejnené aj na webovej stránke ASPEKTU. Editorkou publikácie je Jana Cviková, autorkami textov sú Ľubica Kobová, Zuzana Maďarová a Alexandra Ostertágová. Texty publikácie prinášajú ukážky toho, ako sa vytvára a formuje politická subjektivita žien, spájajú rôzne časové horizonty, spoločenské situácie, ako aj rôzne formy a chápania politiky. Tento projekt poskytol možnosti a priestor na odbornú prácu s novou kolegyňou, študentkou psychológie Alexandrou Ostertágovou, ktorá pracuje v knižnici ASPEKTU. Rozvíjanie už existujúcej spolupráce a rozširovanie okruhu spolupracovníčok ASPEKTU patrí k naším prioritám a stratégiám rozvoja našej organizácie, možnosť dlhodobej odbornej práce s konkrétnymi ľuďmi je pre nás preto veľmi dôležitá.

V roku 2011 knižnica ASPEKTU poskytovala svoje služby verejnosti dvakrát týždenne. V tomto období sme v knižnici zaznamenali 340 návštev, absenčne požičaných bolo 575 kníh. Pribudlo 68 nových čitateliek a čitateľov, do knižničného fondu pribudlo 103 nových titulov (knihy a články) a 18 nových študentských prác. Pracovníčka knižnice poskytla 275 osobných a 59 e-mailových konzultácií. Od júla do augusta pracovníčka knižnice urobila inventúru všetkých kníh, registrovala nové tituly, opravovala chybné záznamy v knižničnom systéme, upratovala knižničné police a pripravila knižnicu na otvorenie v septembri. Knižnica ASPEKTU bola aj v roku 2011 otvorená opäť dva dni v týždni a poskytovala výpožičné, reprografické a konzultačné služby. Na webovej stránke ASPEKTU sme pravidelne informovali o nových knihách v knižnici, o aktualitách knižnice a čitateľky a čitatelia na nej nájdu aj on-line knižničný katalóg.

V knižnici sa v júni uskutočnili ďalšie zo série stretnutí ASPEKTU (podporené organizáciou Mama Cash), na ktorých sa diskutovalo o rôznych témach, vrátane politickej/občianskej/revolučnej subjektovosti žien v nežnej revolúcii; otázok politiky a politična; rôznych kontextov rodu v rôznych obdobiach socializmu či rodových aspektov ekonomickej krízy a ďalších tém. V marci mala Jana Cviková prednášku o pojme rodu v literárnovednom výskume, teda téme, ktorej sa venuje vo svojej dizertačnej práci v Ústave svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied, a v júni viedla stretnutie Dobrota Pucherová z Ústavu svetovej literatúry SAV, ktorá hovorila o rode ako kategórii postkoloniálnej teórie v kontexte literatúry a nadviazala tak na svoju dizertačnú prácu, ktorú obhájila na Oxfordskej univerzite.

ASPEKT sa podieľala na rôznych kultúrnych podujatiach, v apríli viedla Jana Cviková diskusiu a autorské čítanie aspektovskej autorky Ireny Brežnej v rámci festivalu Týždeň nových menšín, ako aj čítanie Ireny Brežnej na výstave fotografií Valerija Ščekoldina s názvom Ruská provincia. V júni Jana Cviková uvádzala čítanie nemeckej spisovateľky Iris Hanika v Bratislave a na verejnom podujatí predstavila knihu Rodové štúdiá: Súčasné diskusie, problémy a perspektívy (Univerzita Komenského Bratislava, 2011), ktorá má byť prvou učebnicou rodových štúdií na Slovensku. Jana Juráňová v máji čítala v rámci podujatia Anasoft litera zo svojej knihy Lásky nebeské (ASPEKT 2010), ktorá sa dostala do finálovej desiatky tejto literárnej súťaže. Juráňová bola súčasťou finálovej desiatky Anasoft litera už po tretí raz. V septembri sme na webovej stránke informovali o premiére divadelnej hry Jany Juráňovej Reality snov v Bábkovom divadle na Rázcestí v Banskej Bystrici.

V rámci projektu Úradu vlády SR „Publikačné aktivity pre rozvoj rodovej kompetencie“ sme zorganizovali desať stretnutí so švajčiarskou spisovateľkou slovenského pôvodu Irenou Brežnou na školách na viacerých miestach Slovenska, kde čítala zo svojho románu Na slepačích krídlach (ASPEKT 2008, 2010) a diskutovala so študentkami a študentmi. O stretnutiach sme informovali na webovej stránke ASPEKTU, kde sú zverejnené aj ohlasy študentiek a študentov na organizované diskusie. V roku 2011 sme pracovali na príprave troch publikácií v rámci už spomínaného projektu podporeného Úradom vlády SR: publikácia Terézia Vansová – Slovenka doma i na cestách (vyšla v roku 2011 aj s podporou Ministerstva kultúry SR); knižný rozhovor Jany Juráňovej s novinárkou a prekladateľkou Agnešou Kalinovou Mojich sedem životov (vyjde do marca 2012); príprava výberu z textov publikovaných vo webzine ASPEKTin od vydania posledného tlačeného čísla feministického kultúrneho časopisu Aspekt v roku 2004 (vyjde do marca 2012). V rámci tohto projektu sme tiež aktualizovali technickú stránku Glosára rodovej terminológie tak, aby mohol byť priebežne upravovaný a aktualizovaný. Okrem toho sme sa venovali aj aktualizácii webových stránok www.aspekt.sk a ruzovyamodrysvet.sk a rozposielali sme informačné bulletiny o novinkách na týchto dvoch webových stránkach a ďalšie aktivity.

ASPEKT v roku 2011 získal podporu aj zo Slovensko-českého ženského fondu a z Ministerstva kultúry SR.

Použitie 2 percent v roku 2011
Podiel dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb za rok 2009 sme  prijali v roku 2010 vo výške 1.556,51 €.  Tieto finančné prostriedky sme použili v roku 2011 takto:
1. časť prevádzkových nákladov organizácie (nájom, bankové poplatky, poštovné, telefón, webové domény, údržba PC-siete a PC, finančný manažment, poistenie) – 646,87 €
2. časť nákladov na publikácie – Terézia Vansová – Slovenka doma i na cestách. Čítanka a ASPEKTin  – 507,64 €
3. spolupráca na príprave vydania odbornej publikácie B. Rothschild: Kniha kazuistík   o problematike zvládania traumy s OZ Pro Familia (Humenné) – 402 €

 

Ako citovať tento článok:

red. Správa o činnosti ASPEKTU za rok 2011 In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 29/01/2013. Získané 17/07/2024 - 11:11. Dostupné na http://aspekt.sk/node/1538