Správa o činnosti ASPEKTU za rok 2021

Rok 2021 bol 29. rokom oficiálnej existencie feministickej vzdelávacej a publikačnej organizácie ASPEKT, ktorej iniciatívy siahajú na začiatok 90. rokov (registr. na MV SR 27. júla 1993). V nadväznosti na našu predchádzajúcu činnosť a aj s pretrvávajúcimi pandemickými obmedzeniami sme v tomto roku:

  • prevádzkovali verejnú knižnicu s odbornou, populárnou a beletristickou literatúrou zameranou na problematiku feminizmov a rodovej rovnosti, dopĺňali knižničný fond, komunikovali s čitateľkami a poskytovali im konzultácie;
  • obsahovo i technicky aktualizovali webové portály www.aspekt.sk a ruzovyamodrysvet.sk, facebookovú stránku ASPEKTUinstagramový účet ASPEKTU, rozposielali informačné bulletiny Aspektovské ňjúvinky a Ňjúvinky ruzovyamodrysvet.sk;
  • do Knižnej edície ASPEKT pribudli v roku 2021 dotlače 2 kníh a 2 e-knihy. Boli to Jednorožce Barbory Hrínovej a Naničhodnica Jany Juráňovej, ktoré sa dostali do desiatky a následne finálovej päťky literárnej ceny Anasoft litera, pričom Jednorožce Barbory Hrínovej získali hlavnú cenu Anasoft litera za rok 2020;
  • spolupracovali s rôznymi iniciatívami a organizáciami: Sexistický kix, Slovensko-český ženský fond, Možnosť voľby, Povstanie pokračuje, Diera do sveta, Kapitál a ď.;
  • v spolupráci s ďalšími ľuďmi a organizáciami v iniciatíve Nebudeme ticho reagovali na legislatívne snahy obmedziť prístup žien k bezpečným interrupciám
  • organizovali podujatia pre expertnú aj širokú verejnosť;
  • aktívne komunikovali s médiami;
  • rôznorodými aktivitami sme prispievali k vyššej integrácii problematiky ľudských práv žien a rodovej rovnosti do aktivít na podporu demokratickej spoločnosti – konkrétne sme sa usilovali o kritickú rodovú reflexiu pandemickej krízy a prepojenie situácie žien počas pandémie s pretrvávajúcimi rodovými, rasovými, triednymi a ďalšími nerovnosťami;
  • zapájali do našich činností všetky a všetkých, čo sa chcú feminizmom venovať.

 

Ako v každej organizácii aj v ASPEKTE vykonávame množstvo neviditeľnej reprodukčnej práce, ktorá je však rovnako dôležitá pre naše pôsobenie ako tá viditeľná. 

O väčšine našich aktivít pravidelne informujeme na webových portáloch www.aspekt.sk, ruzovyamodrysvet.sk, na facebookovej stránke ASPEKTU a instagramovom profile, ako aj prostredníctvom e-mailových informačných bulletinov Aspektovské ňjúvinky a Ňjúvinky ruzovyamodrysvet.sk. V tejto správe prinášame stručný súhrn našej činnosti za rok 2021. Viac sa dozviete v jednotlivých sekciách nižšie:

Knižnica ASPEKTU v roku 2021

Webové stránky, ASPEKTin a ňjúvinky v roku 2021

Novinky v Knižnej edícii ASPEKT v roku 2021

Recenzie, ocenenia a médiá v roku 2021

Podujatia a diskusie v roku 2021

 

Na našu prácu sme vynaložili vlastné kapacity a prostriedky, ako aj donorské príspevky:

Slovensko český ženský fond poskytol dotáciu vo výške 3 000 Eur na projekt „Posilňovanie feministickej praxe v oblasti reprodukčných práv v SR“;

Fond na podporu umenia podporil projekty (na roky 2020 – 2021): sériu podujatí s názvom „Rodová reflexia umenia a spoločnosti“ vo výške 6 000 eur, ktorý sme dočerpávali aj v roku 2021, povinné spolufinancovanie bolo 315,95 Eur; sériu podujatí s názvom „25 rokov Knižnej edície ASPEKT ako podnet pre rodovú reflexiu umenia“ vo výške 3 000 Eur, povinné spolufinancovanie bolo 158,25 Eur. FPU ďalej podporil projekt s názvom „Feministický webzin ASPEKTin“ dotáciou vo výške 11 000 Eur, s povinným spolufinancovaním vo výške 581 Eur;

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky poskytlo dotáciu vo výške 26 153 Eur na projekt s názvom „Zvyšovanie informovanosti občianskej spoločnosti o aktuálnych ohrozeniach ľudských práv žien: Od extrémizmu k dopadom pandémie COVID-19“, s povinným spolufinancovaním vo výške 1 400 Eur. Projekt bol podporený v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. 

 

Dobrovoľnícku prácu aj v tomto roku vykonávalo jadro aspektovského tímu: Jana Cviková, Jana Juráňová, Katarína Krnová, Ema Kürtová, Zuzana Maďarová, Alexandra Ostertágová; ako aj spolupracovníčky ASPEKTU Emma Bajusová, Eva Blažejová, Ema Brunovská, Hana Fábry, Dominika Formánková, Lenka Loučková, Jaroslava Jelchová, Paula Mačáková, Tereza Sršňová, Michaela Ujházyová, Zuzana Zverková  a ď.

Z vlastných finančných prostriedkov ASPEKT spolufinancoval podporené projekty a hradil ďalšie náklady na prevádzku a realizáciu aktivít.

​V roku 2021 sme získali z príspevku 2 % dane 4566,33 Eur, ktoré sme použili na výdavky spojené s dotlačou knihy Barbory Hrínovej Jednorožce a na časť výdavkov spojených s chodom kancelárie a prevádzkou knižnice (internet, telefón, elektrina, úhrada za užívanie nebytového priestoru).

Vaša dôvera je pre našu prácu najdôležitejšia. Ďakujeme, že ste ju vyjadrili aj prostredníctvom jednorazových a pravidelných darov vo výške 2964,09 Eur, ktoré sme využili na spolufinancovanie podporených projektov, dotlač knihy Naničhodnica, na výdavky spojené so zabezpečením webových domén a online katalógu knižnice, výdavky na distribúciu a propagáciu kníh.

Vaša dôvera je pre našu prácu najdôležitejšia. 

Ďalšie informácie o činnosti ASPEKTU, výstupy projektov a ďalšie plány nájdete na: www.aspekt.sk

 

Ako citovať tento článok:

red. Správa o činnosti ASPEKTU za rok 2021 In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 17/02/2022. Získané 13/06/2024 - 10:43. Dostupné na http://aspekt.sk/node/3546