Odišla Katarína Feťková

Vo veku 63 rokov nás 5. decembra 2016 opustila Katarína Feťková. Donedávna pôsobila na Katedre anglistiky a amerikanistiky na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Dlhé roky intenzívne spolupracovala s Bábkovým divadlom na Rázcestí v Banskej Bystrici. Venovala sa najmä tvorbe anglosaských autoriek. 

Viaceré jej práce, ako napríklad knihy Ne/lásky matiek a dcér: feministická interpretácia prozaického diela Toni Morrison/ovej (Univerzita Mateja Bela, 2007); Hlasy spoza mechice. Vývoj a smerovanie americkej židovskej ženskej literatúry od začiatku 20. storočia po súčasnosť (Belianum, 2013); Cestovateľky v tele, mysli a fantázii: Dve štúdie o afroamerickej ženskej literatúre (Filozofická univerzita Ostravskej univerzity, 2009), nájdete aj v knižnici ASPEKTU.

Venujte jej spolu s nami spomienku.
 

Ako citovať tento článok:

red. Odišla Katarína Feťková In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 12/12/2016. Získané 13/07/2020 - 17:46. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/odisla-katarina-fetkova