Jana Cviková

959spoluzakladateľka ASPEKTU, vydavateľka Knižnej edície ASPEKT, koordinátorka projektov

PhDr. Jana Cviková, PhD. – rodová expertka, germanistka, literárna vedkyňa, prekladateľka, redaktorka. Je spoluzakladateľka feministického kultúrneho časopisu Aspekt i rovnomennej vzdelávacej a publikačnej organizácie, kde pôsobí od začiatku 90. rokov dodnes. Zaoberá sa feministickou a rodovou teóriou a praxou. Je editorkou a autorkou viacerých publikácií. V roku 2005 bola jednou z nominovaných v rámci projektu 1000 žien pre Nobelovu cenu za mier. Pôsobí ako vedecká pracovníčka na Ústave svetovej literatúry SAV. Podieľala sa príprave kampaní o násilí páchanom na ženách (Piata žena), sexuálnom násilí (Zastavme násilie) a rodovom rozdiele v odmeňovaní (kedvyrastiem.sk) a na aktivitách ako Sexistický kix.

Z autorskej tvorby

Jana Cviková: Ku konceptualizácii rodu v myslení o literatúre (ASPEKT – Ústav svetovej literatúry SAV 2014, monografia)

Jana Cviková: Nerodíme sa ako ženy a muži. Pohlavie a rod. In Jana Cviková – Jana Juráňová (ed.): Ružový a modrý svet. Rodové stereotypy a ich dôsledky (ASPEKT - Občan a demokracia 2003, 2005)   

Jana Cviková – Jarmila Filadelfiová: Rodový pohľad na školstvo. Aspekty kľúčových rizík (ASPEKT 2008)

Jana Cviková: Načo je dejinám literatúry kategória rodu? (World Literature Studies, 2010)

Jana Cviková – Jana Juráňová: Význam a možnosti používania rodovo vyváženého jazyka. Na úvod. In Analýza významu a možností používania rodovo vyváženého jazyka (Centrum vzdelávania MPSVR SR 2014)

Jana Cviková: Kontexty a subtexty románu Ireny Brežnej Na slepačích krídlach o ére budovania socializmu v slovenskom malomeste (World Literature Studies, 2014)

Z prekladateľskej tvorby

Irena Brežná: Nevďačná cudzin(k)a (ASPEKT 2014, 2016)

Irena Brežná: Na slepačích krídlach (ASPEKT 2008, 2010)

Aglaja Veteranyi: Prečo nie som anjel (ASPEKT 2007)

Aglaja Veteranyi: Polica posledných vydýchnutí (ASPEKT 2006)

Irena Brežná: Tekutý fetiš (ASPEKT 2005)

Aglaja Veteranyi: Prečo sa dieťa varí v kaši (ASPEKT 2004)

Z editorskej činnosti

Jana Cviková (ed.): Analýza významu a možností používania rodovo vyváženého jazyka (Centrum vzdelávania MPSVR SR 2014)

Jana Cviková (ed.): Ako používať rodovo vyvážený jazyk. Možnosti, otázky, príklady (Centrum vzdelávania MPSVR SR 2014)

Jana Cviková – Jana Juráňová (ed.): Ružový a modrý svet. Rodové stereotypy a ich dôsledky (ASPEKT - Občan a demokracia 2003, 2005) 

Zuzana Maďarová – Alexandra Ostertágová: Politika vylúčenia a emócií. Aspekty predvolebnej kampane 2012 (ASPEKT 2012)

Jana Cviková – Jana Juráňová (ed.): Terézia Vansová – Slovenka doma i na cestách (ASPEKT 2011)

Ľubica Kobová – Zuzana Maďarová – Alexandra Ostertágová: Politiky a političky. Aspekty politickej subjektivity žien (ASPEKT 2011)

Jarmila Filadelfiová – Daniel Gerbery – Gabriele Michalitsch – Oľga Pietruchová – Anna Zachorowska-Mazurkiewicz: Rodová perspektíva v ekonómii. Aspekty mocenských vzťahov (ASPEKT 2010)

Gabriele Michalitsch – Barbara Stiegler: Spravodlivosť v rodových vzťahoch. Aspekty rozdeľovania (nielen) zdrojov (ASPEKT 2009)

Jana Cviková – Jana Juráňová (ed.): Feminizmy pre začiatočníčky. Aspekty zrodu rodového diskurzu na Slovensku (ASPEKT 2009)

Jarmila Filadelfiová: Učiteľské povolanie. Aspekty rodovej rovnosti v škole (ASPEKT 2008)

Jana Cviková – Jana Juráňová (ed.): Hana Gregorová – Slovenka pri knihe (ASPEKT 2007)

Vystúpenia v médiách

RTVS Výnimočné ženy - 1. časť (red. Dáša Omastová) 

Podcast SNG: Slovo na F – feminizmus