Rodový pohľad na školstvo

Aspekty kľúčových rizík

Desiata publikácia radu Aspekty vznikla v rámci spolupráce partnerských organizácií z Českej republiky, Poľska, Ukrajiny a Slovenskej republiky s Nadáciou Heinricha Bölla. Spoločnou témou sa tentoraz stali rodové aspekty vzdelávania v týchto krajinách; v SR sme sa zamerali na niektoré kľúčové riziká, ktoré prispievajú k vytváraniu a reprodukovaniu rodovej nerovnosti v školstve. Položili sme si otázku, či a ako aktuálna situácia v školstve potvrdzuje, alebo dokonca vyostruje existujúce asymetrické rodové pomery.

Rodová profesijná segregácia posúva školstvo v dôsledku asymetrického hodnotenia „mužskej" a „ženskej" práce na jedno z posledných miest v hierarchii odvetví národného hospodárstva. Rodové zaťaženie školstva ako „ženského" odvetvia zasahuje ženy aj mužov, ktorí v ňom pôsobia, no iným spôsobom. A veľké rodové rozdiely sa skrývajú aj v samotnom školstve. Ako jedno z najzávažnejších rizík sme preto identifikovali situáciu hlavných aktérov - učiteliek a učiteľov.
O feminizácii učiteľského povolania sa síce hovorí všade, no často sa bez ďalšieho vysvetľovania zjednodušene stotožňuje s „problémom". Lenže čo to vlastne znamená: Sú problémom ženy v školstve? Alebo je problémom hierarchické hodnotenie „ženskej" a „mužskej" práce?
Miera rodovej zaťaženosti školstva ovplyvňuje náchylnosť učiteliek a učiteľov na vnímanie rodových stereotypov ako „samozrejmej" normy vo vzťahu k žiačkam a žiakom, rodičom, obsahu vyučovania alebo školským štruktúram, ale aj vo vzťahu k sebe samým.

OBSAH
Editoriál

1.Školský systém a jeho možné riziká z rodového hľadiska
1.1 Sústava škôl a ich transformácia: decentralizácia a zriaďovateľské subjekty
1.2 Obsah výchovy a vzdelávania v pohybe a miesto rodovej rovnosti v ňom

2. Špecifiká školstva v rámci trhu práce
2.1 Rodová (ne)rovnosť na Slovensku
2.2 Školstvo patrí k odvetviam s najväčším zastúpením žien
2.3 Mzdy v školstve patria k najnižším v národnom hospodárstve

3. Rodové rozdiely či nerovnosti v rámci školstva
3.1 Odlišná študijná orientácia žien a mužov a jej formovanie
3.2 Rozdielne zastúpenie žien a mužov v učiteľskej profesii
3.3 Riadiace funkcie na školách vykonávajú ženy v menšej miere
3.4 Aj nízke mzdy v školstve vykazujú rodové rozdiely
3.5 Otázky okolo spoločenského statusu a uznania učiteľskej profesie
3.6 Starnutie pedagogických zborov
3.7 Niektoré rodovo príznačné charakteristiky učiteľského povolania

4. Učiteľská profesia ako otázka verejnej politiky

5. Odporúčania pre uplatňovanie rodovej perspektívy v školstve

Literatúra a zdroje

O organizácii a autorkách

+ na webe

Summaries of analysis from the program of the Heinrich Böll

 

Počet strán: 
116
ISBN 978-80-85549-82-9 (2008)
Celá kniha na stiahnutie: